Бизнес комуникация
За поръчки, моля обадете се на посочените телефони:

+359 879 239 993
+359 885 218 490


Информация за изданието


Учебното помагало по Бизнес комуникация е най-новото одобрено от МОНМ за 2011 г. със Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г.

Изданието е разработено по учебна програма на МОНМ по Бизнес комуникация 9-12 клас за всички професионални гимназии по направления: Администрация и управление, Търговия на едно и дребно, Счетоводство и данъчно облагане, Финанси, Банково и застрахователно дело, Компютърни науки, Маркетинг и реклама, Секретарски и административни офис дейности.

Съдържанието дава възможност да се усвоят основни правила на делово общуване, невербално поведение, кореспонденция, бизнес етикет и етика. Разглеждат се и новите аспекти на електронните комуникации. Към всяка тема са предложени разнообразни по вид и структура въпроси и задачи, тестове за самоподготовка, които подпомагат и улесняват процеса на обучение.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Въведение в Бизнес комуникациите
1. Същност, роля и значение на бизнес комуникациите. Принципи
2. Видове комуникации

II. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА. АДМИНИСТРАТИВНА ЕТИКА
3. Организация. Административна етика
4. Психология на общуването. Типологични и характерологични особености на личността в комуникацията

III. ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАТИВНА КУЛТУРА НА ЛИЧНОСТТА ЗА ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ. ВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ
5. Говор и реч. Речеви етикет. Етикет при пряк контакт
6. Етапи при съставяне на речеви послания. Организация на речта. Ораторско майсторство
7. Делово общуване по телефона и при мобилните комуникации. Телефонен етикет
8. Начини за ефективно слушане. Техники за ефективна комуникация
9. Бариери и деформации в комуникациите
10. Лъжата като социален феномен. Разпознаване на лъжата в комуникациите

IV. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКА КУЛТУРА НА ЛИЧНОСТТА ЗА УСПЕШНО ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ
11. Невербални комуникации
12. Мимика, израз на мисли и чувства. Походката със своя територия в пластиката и езика на тялото
13. Погледът и усмивката – незаменимо средство на общуване
14. Жестове и жестови снопове
15. Личностно излъчване (увереност, обаяние, оптимизъм, професионализъм) на работното място
16. Очарователните комуникатори

V. ПИСМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ
17. Същност, предмет и задачи на бизнес кореспонденцията. Основни понятия
18. Стил, съдържание и форма на писмените документи за бизнес кореспонденцията
19. Стандарти при писмените комуникации с бизнес партньори – стопански писма
20. Стандарти при писмените комуникации с бизнес партньори – стопански писма писмо-искане (заявка, запитване); писмо-оферта; писмо-рекламация и писма за връзки с обществеността)
21. Стандарти при писмените комуникации с бизнес партньори – договор
22. Стандарти при писмени комуникации във фирмата – доклади, докладни и обяснителни записки
23. Стандарти при писмени комуникации във фирмата – общоадминистративни документи- служебна бележка, удостоверение, декларация
24. Стандарти при писмени комуникации във фирмата – организационно-разпоредителни документи – (заповед, пълномощно)
25. Стандарти при съставяне на документи за работа – молба, заявление, мотивация, автобиография
26. Мотивация. Мотивационно писмо. Придружително писмо. Препоръка. Визитна картичка
27. Електронни комуникации

VI. МЕЖДУФИРМЕНИ БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
28. Бизнес отношения с клиенти и доставчици. Да разбираме взаимния интерес. Да печелим преговори
29. Спорът в бизнеса. Конфликтите и тяхното решаване. Лице в лице с опонента.
30. Общуването със специални категории хора
31. Комуникациите с обществеността. Говорителска институция. Печат. Електронни медии
32. Представителни форми на общуване – събрания, конференции, симпозиуми и дискуции. Разработване на план график и разпределение на времето
33. Бизнес срещи в заведения. Приеми и коктейли. Етикет при хранене. Подготовка на залата и масата за хранене
34. Облеклото на дeловия човек. Делова мода. (дрескод) - част от корпоративната култура

VII. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ
35. Различни култури - различни нрави. Етика и протокол. Да говорим техния език. Езикът на тялото при различните народи
36. Ключови различия в деловите обноски. Етнически и религиозни различия.

 
  • Корица Мека
  • Страници 176
  • Размери 21 / 30 / 1,3 cm
  • ISBN 978-954-393-049-4
  • Цена 15.80 лв.
Бизнес комуникация